Privacy Policy

La present Política de Privacitat estableix els termes en què Núria Balcells i Santolària usa i protegeix la informació que és proporcionada pels seus usuaris al moment d’utilitzar el seu lloc web. Aquesta companyia està compromesa amb la seguretat de les dades dels seus usuaris. Quan li demanem omplir els camps d’informació personal amb la qual vostè pugui ser identificat, ho fem assegurant que només es farà servir d’acord amb els termes d’aquest document. No obstant això aquesta política de privacitat pot canviar amb el temps o ser actualitzada pel que li recomanem i emfatitzem revisar contínuament aquesta pàgina per assegurar-se que està d’acord amb aquests canvis. 

This Privacy Policy sets forth the terms under which Núria Balcells i Santolària uses and protects the information that is provided by its users when using their website. This company is committed to the security of user data. When asked to fill the fields of personal information with which you can be identified, we make sure that only be used in accordance with the terms of this document. However this Privacy Policy may change over time or be updated so we recommend and emphasize continually review this page to ensure that you agree with these changes. Information is collected Our website may collect personal information such as: name, contact information such as your email address and demographic information. Also when necessary may be required specific information to process an order or a delivery or billing. 

Using the information collected 

Our website uses the information in order to provide the best service possible, particularly to keep track of user orders if applicable, and improve our products and services. You may be sent emails periodically through our site with special offers, new products and other information you consider relevant to you or may provide some benefit, these emails will be sent to the address you provide, and may be canceled anytime. Núria Balcells i Santolària is highly committed to fulfill the commitment to keep your information secure. We use the most advanced systems and constantly updated to ensure that there is no unauthorized access. 

Cookies 

A cookie is a file that is sent in order to request permission to be stored on your computer by accepting the file is created and the cookie is then used to get information regarding web traffic, and also facilitates future visits to recurring web. Another role that cookies is that the web can recognize them individually and thus give the best personalized service from its website. Our web site uses cookies to identify which pages are visited and how often. This information is used only for statistical analysis and then the information is permanently deleted. You can delete cookies at any time from your computer. However cookies help to provide better service websites, you do not give access to information on your computer or you unless you so wish and directly provide, visits to a website. You can accept or deny the use of cookies, however most browsers automatically accept cookies it serves for a better web service. You can also change your computer settings to decline cookies. If you decline you may not use some of our services. Third party links This website may contain Laces to other sites that might be of interest. Once you click on these links and leave our site and have no control over the site that is redirected and therefore are not responsible for the terms or privacy or protection of your data on such other third sites. These sites are subject to their own privacy policies so it is recommended that you check to confirm that you agree with these. 

Control of Your Personal Information 

At any time you can restrict the collection or use of personal information that is provided to our website. Increasingly be asked to fill a form, such as user registration, you can check or uncheck the option to receive information by email. If you’ve checked the option to receive our newsletter or advertising you can cancel at any time. This company will not sell, assign or distribute personal information is collected without your consent, unless required by a judge a court order. Núria Balcells i Santolària reserves the right to change the terms of this Privacy Policy at any time.

Informació que és recollida 

El nostre lloc web podrà recollir informació personal per exemple: Nom, informació de contacte com la seva adreça de correu electrònica i informació demogràfica. Així mateix quan sigui necessari podrà ser requerida informació específica per processar alguna comanda o realitzar un lliurament o facturació. 

Ús de la informació recollida 

El nostre lloc web empra la informació per tal de proporcionar el millor servei possible, particularment per mantenir un registre d’usuaris, de comandes en cas que apliqui, i millorar els nostres productes i serveis. És possible que siguin enviats correus electrònics periòdicament a través del nostre lloc amb ofertes especials, nous productes i altra informació publicitària que considerem rellevant per a vostè o que pugui brindar algun benefici, aquests correus electrònics seran enviats a l’adreça que vostè proporcioni i podran ser cancel·lats en qualsevol moment. Núria Balcells i Santolària està altament compromès per complir amb el compromís de mantenir la seva informació segura. Fem servir els sistemes més avançats i els actualitzem constantment per assegurar-nos que no hi hagi cap accés no autoritzat.

Cookies

Una cookie es refereix a un fitxer que és enviat amb la finalitat de sol·licitar permís per emmagatzemar en el seu ordinador, en acceptar aquest fitxer es crea i la galeta serveix llavors per tenir informació respecte al trànsit web, i també facilita les futures visites a una web recurrent. Una altra funció que tenen les galetes és que amb elles les web poden reconèixer individualment i per tant brindar-te el millor servei personalitzat de la seva web. El nostre lloc web fa servir galetes per a poder identificar les pàgines que són visitades i la seva freqüència. Aquesta informació és emprada únicament per a anàlisi estadística i després la informació s’elimina de forma permanent. Vostè pot eliminar les galetes en qualsevol moment des del seu ordinador. No obstant això les galetes ajuden a proporcionar un millor servei dels llocs web, estàs no donen accés a informació del seu ordinador ni de vostè, a menys que vostè així ho vulgui i la proporcioni directament, visites a una web. Vostè pot acceptar o negar l’ús de cookies, però la majoria de navegadors accepten galetes automàticament ja que serveix per tenir un millor servei web. També vostè pot canviar la configuració del seu ordinador per declinar les galetes. Si es declinen és possible que no pugui utilitzar alguns dels nostres serveis. 

Enllaços a Tercers

Aquest lloc web pogués contenir en llaços a altres llocs que puguin ser del seu interès. Una vegada que vostè de clic en aquests enllaços i abandoni la nostra pàgina, ja no tenim control sobre al lloc al qual és redirigit i per tant no som responsables dels termes o privacitat ni de la protecció de les seves dades en aquests altres llocs tercers. Aquests llocs estan subjectes a les seves pròpies polítiques de privacitat per la qual cosa és recomanable que els consulti per confirmar que vostè està d’acord amb aquestes. 

Control de la seva informació personal 

En qualsevol moment vostè pot restringir la recopilació o l’ús de la informació personal que és proporcionada al nostre lloc web. Cada vegada que se li demani omplir un formulari, com el d’alta d’usuari, pot canviar la selecció l’opció de rebre informació per correu electrònic. En cas que hagi marcat l’opció de rebre el nostre butlletí o publicitat vostè pot cancel·lar-la en qualsevol moment. Aquesta companyia no vendrà, cedirà o distribuirà la informació personal que és recopilada sense el seu consentiment, llevat que sigui requerit per un jutge amb un ordre judicial. Núria Balcells i Santolària Es reserva el dret de canviar els termes de la present Política de Privacitat en qualsevol moment.